• Üzemi festés
  Üzemi festés
 • felülettisztítás
 • ipari fényezés
 • porfestes
 • üzemeink
 • Helyszíni kivitelezés
  Helyszíni kivitelezes
 • szemcseszórás
 • acélszerkezet korrózióvédelem
 • ipari tartály-medence szigetelés
 • iparipadló készítés
 • Kereskedelem
  Különleges bevonatok
 • forrón szórt bevonatok
 • cső és tartyály bevonatok
 • víz szigetelő bevonatok
 • PUR hab szigetelések

A vállalkozó adatai

Cégnév:OSTORHÁZI Bevonattechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám:13-09-064957
Székhely:2440 Százhalombatta, Iparos utca 13.
Képviseli: Ostorházi Miklós ügyvezető
Adószám: 10695968-2-13
Bankszámlaszám:Budapest Bank Zrt. 10100826-5459300-01003000
Honlapcím:www.bevonattechnika.hu

Általános rendelkezések

 1. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi hatálya
  1. Jelen ÁSZF az OSTORHÁZI Bevonattechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Vállalkozó) és Ügyfelei (továbbiakban: Megrendelők) – együttesen továbbiakban: Felek) – között létrejövő vállalkozási szerződések általános feltételeit tartalmazza.
  2. Jelen ÁSZF a Felek között létrejött Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
  3. A Felek jelen ÁSZF-től a Szerződésben eltérhetnek, ennek hiányában azonban rendelkezései külön kikötés nélkül kötelezőek mind a Vállalkozóra, mind a Megrendelőre.
  4. Jelen ÁSZF elsődlegesen irányadó a Felek között létrejött Szerződésben nem szabályozott kérdésekben. Egyebekben pedig a hatályos jogszabályok rendelkezései az alkalmazandók.
 2. Az ÁSZF időbeli és területi hatálya
  1. Az ÁSZF a kihirdetés napjától az ezt követően közzétett módosításokkal, visszavonásig hatályos.
  2. Az ÁSZF területi hatálya: Magyarország teljes területe
 3. Közzététel, módosítás
  1. Az ÁSZF-et és annak esetleges módosításait a Vállalkozó székhelyén és honlapján teszi közzé, illetve elérhetővé.
  2. A Vállalkozó jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, mely módosítás – a Felek Szerződésben foglalt eltérő kikötése hiányában - a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is vonatkozik.
  3. A Vállalkozó a módosított ÁSZF-t köteles annak hatálybalépése előtt 30 nappal a honlapján közzétenni, illetve a módosítás tényéről az V.1.2.2. pontban meghatározott valamely formájában a Megrendelőt értesíteni.
  4. Amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Megrendelő a módosítás ellen nem emel kifogást, azok elfogadottnak minősülnek. Amennyiben Megrendelő a 30 napos határidőn belül kifogással él, úgy Felek a köztük hatályban lévő Szerződés kiegészítéseként rendelkeznek az ÁSZFtől való eltérésről.

Fogalmak

 1. Ajánlatkérés

  A Megrendelő által írásban – ezen belül bármilyen formában - leadott az igényelt munka pontos meghatározását, körülírását tartalmazó dokumentum

 2. Költségvetés

  A Vállalkozó által az ajánlatkérésre, a szállítókkal folytatott konzultációra, illetve a legjobbnak tartott műszaki megoldásra figyelemmel elkészített előzetes árkalkuláció

 3. Ajánlat

  A Vállalkozó által a Megrendelő ajánlatkérésére a költségvetés elkészítését követően küldött, a kért munka elvégzésére vonatkozó dokumentum, mely tartalmazza:

  • az ajánlatkérés körülményeit
  • a kivitelezés előtti és a kívánt állapotot
  • a munkavégzés helyét
  • a műszaki javaslatot
  • a vállalási határidőt és az átfutási időt
  • a munkavégzés feltételeit
  • a vállalási árat
  • a fizetési feltételeket
  • a garanciára vonatkozó rendelkezéseket
  • az ajánlat érvényességét
  • az igénybe venni szándékozott alvállalkozókat
  • a referenciákat
 4. Szerződés

  Az Ajánlat és jelen ÁSZF egyedi megtárgyalását és kölcsönös elfogadását követően, a Felek egybehangzó akaratnyilatkozatával létrejött egyedi vállalkozói szerződés

 5. Üzleti titok

  Felek Szerződésben vállalt kötelezettségeihez kapcsolódó olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Megrendelő/Vállalkozó jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

A szerződés

 1. A szerződés létrejötte
  1. Az ajánlat, illetve annak elfogadása és módosítása tekintetében a Felek írásbeliséget kötnek ki. A Vállalkozó az ajánlatában foglaltak módosítására irányuló megrendelői igényt kizárólag írásos bejelentés alapján fogadja be és tekinti tárgyalási alapnak.
  2. Felek az 1.1. pont szerinti egyeztetések eredményeként létrejött megállapodásukat Szerződés formájában rögzítik.
  3. A Szerződésben a Felek elismerik, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit egyedileg megtárgyalták.
  4. A Szerződés aláírásával Felek kijelentik, hogy jelen ÁSZF nem tartalmaz a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése szerinti olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződési-, illetve a Felek között korábban alkalmazott gyakorlattól; illetőleg az esetlegesen eltérő feltételeket a Szerződésben rögzítették.
 2. A szerződés módosítása
  1. A Felek a köztük létrejött Szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve kiegészíthetik.
  2. A 2.1. pont szerint létrejött írásbeli módosítást, kiegészítést a Szerződés részének tekintik, az érintett rendelkezések a korábbi vonatkozó rendelkezések helyére lépnek.
  3. A Szerződés módosítással, kiegészítéssel nem érintett része változatlan formában hatályban marad.
  4. A Felek között ugyanazon tárgyra vonatkozóan létrejött újabb Szerződés – ilyen kikötés hiányában - a korábbi Szerződést teljes egészében nem helyezi hatályon kívül, csupán annak azonos vonatkozású rendelkezéseit írja felül.
  5. Amennyiben olyan előre nem látható esemény következik be, amely lényegesen megváltoztatja a teljesítés feltételeit, vagy ami jelentős hatással van a Vállalkozó üzleti tevékenységére, úgy a Felek a Szerződést a jóhiszeműség és tisztesség követelményeire figyelemmel módosítani kötelesek.
 3. A szerződés megszűnése és megszüntetése
  1. Megszűnés

   A Felek közötti Szerződés a teljesítés esetleges lehetetlenüléséig, illetve mindaddig érvényben marad, amíg a Felek maradéktalanul nem teljesítik szerződéses kötelezettségeiket – ideértve a Vállalkozó garanciális kötelezettségeit is.

  2. Felmondás

   A Felek közös megegyezéssel a szerződést jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Vállalkozót a már elvégzett munka ellenértéke megilleti.

  3. Felbontás

   Amennyiben az eredeti állapot természetben helyreállítható, úgy a Felek közös megegyezéssel a Szerződést a megkötés időpontjára visszamenőleges hatállyal felbonthatják. Felbontás esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak.

  4. Elállás
   1. A Megrendelő a teljesítés megkezdése előtt a szerződéstől elállhat, azonban a Vállalkozó igazolható kárár megtéríteni köteles.
   2. Bármely Fél jogosult a szerződéstől elállni, ha tudomására jut, hogy a másik féllel szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indult, illetve ha magával szemben végelszámolást indít, továbbá ha a másik Fél a Szerződést súlyosan megszegte, így különösen ha
    • a Vállalkozó
     • neki felróható okból - közös megegyezés vagy vis maior hiányában - a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőt, illetve az esetleges póthatáridőt túllépi
    • a Megrendelő
     • a célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítását a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is fenntartja
     • a munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére sem biztosítja
     • érdekkörében felmerülő okból válik lehetetlenné a Vállalkozó teljesítése
   3. A Megrendelő indokolatlan elállása esetén a Vállalkozó jogosult a Szerződésben rögzített díjakon felül a felmerült közvetlen és közvetett kárának, illetve az azok érvényesítése körében felmerült költségeinek a megtérítésére is.
 4. Értelmezési elvek
  1. A jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben (ideértve az annak részét képező módosításokat és/vagy kiegészítéseket is) foglaltak a Felek közötti teljes megállapodást alkotják. A Felek között létrejött korábbi megállapodások, egyeztetések, levelezések a Szerződés aláírását követően nem képeznek hivatkozási alapot, kivéve, ha a Felek a Szerződésben kifejezetten így állapodnak meg.
  2. A Felek által a Szerződéssel köztük létrejött jogviszony keretében egymással megosztott minden információ, dokumentum, adat a Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.
  3. Az ÁSZF, illetve a Szerződés egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége a további rendelkezések érvényességét nem érinti. Az érvénytelenséggel érintett rendelkezést úgy kell értelmezni, ahogy az a Szerződés, az ÁSZF, illetve a hatályos jogszabályok alapján a Felek feltehető akaratát figyelembe véve a lehető legkevesebb módosítással értelmezhető. A Felek az érvénytelen rendelkezést írásban kötelesek módosítani.
  4. Jelen ÁSZF-re, illetve az ennek alapján kötött Szerződésre a magyar jog szabályai az alkalmazandók, így különösen:
   • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
   • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet
 5. Nyilatkozatok
  1. Vállalkozó kijelenti, és egyben szavatolja, hogy sem bírósági, sem közigazgatási vagy választott bírósági eljárás nincs folyamatban és tudomása szerint nem várható vele szemben olyan per, vagy bármilyen hatósági eljárás, ami hátrányosan érinthetné a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítését.
  2. Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződésben vállalt feladatok kifogástalan elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik.
  3. Megrendelő a szerződés / megrendelés aláírásával szavatolja, hogy a tárgyi munkára a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a termék / szolgáltatás ellenértékét a fizetési határidőn belül ki fogja fizetni.

Teljesítés

 1. Általános rendelkezések
  1. A Szerződés hatálya alatt Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően eljárni, a másik Fél teljesítésének az ő érdekkörükben felmerült feltételeit biztosítani.
  2. Felek a teljesítés során együttműködésre kötelesek. E körben különösen:
   1. Megrendelő köteles bejelenteni képviselőinek nevét és elérhetőségeit, illetve az ezekben és egyéb Szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett változásokról a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni. A mulasztásból eredő kárért Megrendelő teljes felelősséggel tartozik
   2. A Felek között folytatott, Szerződést érintő információcserének, tájékoztatásnak írásban kell történnie és az alábbi esetekben tekintendő közöltnek:
    • telefax vagy elektronikus levél útján történt értesítés esetén, ha annak átvételét a címzett visszaigazolta, vagy annak megküldését a küldő fél igazolni tudja
    • személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervény másik fél által kijelölt személy aláírta
    • postai kézbesítés esetén, amennyiben a tértivevény a küldő fél részére visszaérkezett, illetve azt igazolható módon a címzett általa ismert címére tértivevényes ajánlott küldeményként postázta
    • A felek a szerződéssel összefüggő információt kötelesek olyan időben a másik fél részére átadni, hogy az információból fakadó esetleges változásokra fel tudjon készülni.
   3. A Felek kötelesek egymás anyagi, erkölcsi, gazdasági és üzleti érdekeit szem előtt tartani és azokat figyelembe véve eljárni
  3. A teljesítés helyét, idejét, a teljesítés és a fizetés ütemezését a Szerződés tartalmazza.
 2. Teljesítés ideje
  1. A Szerződésben megjelölt teljesítési határidő(k) a Felekre nézve kötelezőek, feltéve, hogy előre nem látható, a Vállalkozó akaratától független körülmények (továbbiakban: vis maior) annak betartását nem akadályozzák.
  2. Vis maior felmerülése esetén a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni (akadályközlés) a felmerült tényezőről, illetve annak a teljesítésre gyakorolt hatásáról.
  3. Akadályközlés hiányában a vis maiorra, mint a teljesítést akadályozó/gátló tényezőre egyik Fél sem hivatkozhat.
  4. Akadályközlés esetén a Felek írásban új határidő tűzésében állapodhatnak meg. Megállapodás, illetve a teljesítés követelésére jogosult fél elállás hiányában a teljesítési határidő a vis maior ideje alatt nyugszik, az akadály megszűnését követően a teljesítési határidő a vis maior bekövetkezésekor még hátra lévő idővel meghosszabbodik.
  5. Az akadály megszűnéséről és az elmaradt teljesítés foganatosításáról a másik felet haladéktalanul tájékoztatni kell.
  6. A Felek közös megegyezéssel, írásban vis maior hiányában is módosíthatják a teljesítési időpontot.
  7. Megrendelőnek felróható akadályoztatás esetén, az akadályoztatásból származó állásidőre a második órától a vállalkozó jogosult 3 718.-/ óra / fő rezsi óradíjat felszámítani a vállalkozási díjon felül.
 3. Teljesítés menete
  1. A munka megkezdésével egyidejűleg annak tényét, illetve a Vállalkozó munkavégzési helyen, munkaterületen tárolt eszközeit a Felek jegyzőkönyvben rögzítik.
  2. A munkaterület átadását az építési naplóban is rögzítik. A munkaterület átadásakor annak munkavégzésre alkalmas állapotát Vállalkozó megvizsgálja, ellenőrzi, észrevételeit a Megrendelővel a jegyzőkönyvben rögzítve ismerteti. Az átvétel időpontjától az igénybevett munkaterületért a Vállalkozó viseli a felelősséget.
  3. Felek Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását főszabály szerint oszthatatlannak tekintik, azonban a Szerződésben részteljesítés lehetőségében állapodhatnak meg.
  4. Részteljesítés esetén a Vállalkozó ütemtervet készít, melyet a Megrendelővel jóváhagyat. Az ettől való eltérés szükségességéről a Vállalkozó késedelem nélkül köteles a Megrendelőt értesíteni.
  5. Szakaszos teljesítést Megrendelő is előírhat, ez azonban Vállalkozó részére többletköltséget nem okozhat, illetve azt Megrendelő megtéríteni köteles.
  6. A vállalt munka elvégzése után Vállalkozó köteles Megrendelő részére ún. készre- jelentést küldeni, mellyel igazolja, hogy teljesítése próbaüzemre alkalmas.
  7. A készre-jelentés elküldésével a próbaüzem kezdetét veszi, erről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben megállapodnak az átadás-átvétel időpontjáról, azzal, hogy a próbaüzem időtartama legfeljebb 5 nap.
  8. A próbaüzem megvalósítása Megrendelő feladata, ő biztosítja annak személyi és tárgyi feltételeit, illetve határozza meg a rendeltetésszerű használat keretein belül próbaként végrehajtandó feladatokat is.
  9. Az átadás-átvételi eljárással a próbaüzem lezárul.
  10. A Felek az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet aláírásukkal hitelesítenek.
  11. A Megrendelő az észlelt hibákat, hiányosságokat a jegyzőkönyvben jelzi Vállalkozó részére, aki a Megrendelő által meghatározott határidőn belül kizárólagosan jogosult és köteles azok kijavítására, megszüntetésére és ennek tényét egy újabb készre jelentésben Megrendelő tudomására hozni. Az újabb átadás-átvétel költségei ebben az esetben Vállalkozót terhelik.
  12. Az átvétel Megrendelő részéről mindaddig megtagadható, amíg a teljesítés nem teljes körű és/vagy nem tesz eleget a Szerződésben rögzített minőségi követelményeknek; kivéve, ha a hibák, hiányosságok a rendeltetésszerű és biztonságos használat szempontjából jelentéktelenek.
  13. Az átadás-átvételi eljárás sikeresen lezártnak tekinthető ha:
   • Vállalkozó teljesítése a Szerződésben foglaltaknak megfelel
   • A Vállalkozó a készre jelentést Megrendelő részére megküldte
   • A munkát jegyzőkönyvben rögzítetten Vállalkozó átadta, azt a Megrendelő kifejezetten átvette, ezt aláírásukkal a Felek elismerték, megerősítették.
  14. Ha a megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be. (2013. évi V. tv. 6:247. §(4))
 4. A vállalkozási díj
  1. A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott ajánlat, illetve műszaki terv figyelembevételével elkészített költségvetésben feltüntetett ár a vállalkozói díjon felül tartalmazza a teljesítése előre látható összes költségét, így a beépítendő, felhasználandó anyagok árát is. Az ezen felül szükségessé váló kiadásait Vállalkozó számla ellenében, a záró elszámolás keretében jogosult érvényesíteni.
  2. A Vállalkozó a szerződés ellenértékéről az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg teljesítés-igazolást állít ki, melyet Megrendelő részére kézbesít.
  3. A Megrendelő a teljesítés-igazolás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül jogosult kifogással élni és azt az V.1.1.2. pontban meghatározottak szerint Vállalkozó részére megküldeni. 4.4. Kifogás hiányában a 4.3. pontban foglalt határidő utolsó napját követő munkanapon Vállalkozó számlát állít ki és kézbesít a Megrendelő részére.
  4. A Megrendelő kifogása esetén a Vállalkozó a kézhezvételtől számított 10 napon belül a teljesítésigazolást felülvizsgálja és annak eredményéről a Megrendelőt tájékoztatja. A Vállalkozó a felülvizsgálat során a teljesítésigazolásban foglaltakat vagy indoklással ellátott nyilatkozatában fenntartja, vagy a Megrendelő kifogására figyelemmel részben vagy egészben módosítja és részére a számlával egyidejűleg kézbesíti.
  5. Részteljesítések esetén a fizetési ütemezésre vonatkozóan a Felek a Szerződésben állapodnak meg.
  6. A fizetést (fizetéseket) a Vállalkozó által meghatározott pénznemben és módon kell teljesíteni.
  7. A Megrendelő fizetés visszatartásával vagy beszámítással semmilyen jogcímen sem élhet.
  8. A bruttó vállalási ár teljes összegének kiegyenlítéséig a beépített termékek a vállalkozó tulajdonát képezik.
  9. Banki utalással fizetés esetén a Megrendelő fizetési kötelezettsége a Vállalkozó bankszámláján történő jóváírással válik teljesítetté. Az utalás, illetve a jóváírás tényét a Felek egymásnak – kérés esetén – igazolni kötelesek.
  10. A 4.1. – 4.5. pontban foglaltak figyelembevételével szabályszerűen kiállított és az V.1.1.2. pont szerint szabályszerűen megküldött számla fizetési határidejének elmulasztása esetén a Megrendelő a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
  11. Fizetési késedelme esetén a jogi személy Megrendelő behajtási költségátalány fizetésére köteles, melynek összegét jogszabály határozza meg (2013. évi V. tv. 6:155. § (2) bekezdés).
  12. Megrendelő köteles továbbá megtéríteni Vállalkozónak a követelése érvényesítése során felmerült egyéb költségeit, így különösen – de nem kizárólagosan - a követeléskezelő társaság, illetve jogi eljárás igénybevételével járó igazolt költségeket. E körben igazoltnak tekintendő az a költség, mely a Vállalkozó és az igényérvényesítés érdekében igénybe vett harmadik személy (behajtó cég, ügyvéd stb.) között létrejött megbízási szerződés, illetve egyéb ezen jogviszonyra vonatkozó irat, harmadik féltől származó nyilatkozat tartalmaz.
  13. A vállalkozót a vállalkozói díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek.(2013. évi V. tv.6:246. §)
 5. A Megrendelő egyéb jogai és kötelezettségei
  1. Az akadálymentes, munkavégzésre alkalmas munkaterület biztosítása Megrendelő kötelezettsége.
  2. A Szerződés eltérő kikötése hiányában Megrendelő saját költségére, felelősségére és megfelelő időben biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges feltételeket, így különösképpen:
   1. A munkaterület műszaki jellemzőiről minden információt, adatot köteles írásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
   2. Biztosítja, hogy a munkavégzés helye, azon belül pedig a munkaterület akadálymentesen megközelíthető legyen, az oda történő bejutást a Vállalkozó munkavállalói/megbízottai számára rendes munkaidőben, illetve előzetes egyeztetés esetén rendes munkaidőn kívül is lehetővé teszi.
   3. Biztosítja az energia- és vízszolgáltatást, ekként a fűtést, világítást és csatlakozásokat is.
   4. A munkaterületen az anyagok, eszközök tárolása céljára megfelelő méretű és zárható helyiségeket bocsát Vállalkozó rendelkezésére.
   5. Biztosítja a Vállalkozó munkavállalói/megbízottai számára a szükséges pihenő- és egészségügyi helyiségeket, így a vizesblokkokat is.
  3. Megrendelő gondoskodik a Vállalkozó teljesítése során keletkező hulladék elszállításáról a munkák elvégzését követően.
  4. Megrendelő köteles megtenni minden olyan intézkedést mellyel a Vállalkozó, illetve munkavállalói/megbízottai munkavégzési helyen jogszerűen elhelyezett, tárolt tulajdonát megvédje.
  5. Szükség esetén a Vállalkozó munkavállalóit/megbízottait a Megrendelő a Vállalkozóval együttműködve helyszíni tájékoztatásban részesíti. A személyek, a vagyon és a teljesítés biztonságát érintő fontos információkat Megrendelő Vállalkozóval írásban közli.
  6. Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését – szükségtelen zavarása nélkül – bármikor ellenőrizni.
 6. A Vállalkozó egyéb jogai és kötelezettségei
  1. Vállalkozó köteles teljesítése során figyelemmel lenni a vonatkozó hazai és EU jogszabályokra, hatósági előírásokra, szabványokra, kötelező műszaki előírásokra és minden egyéb szakmai irányelvre
  2. Vállalkozó köteles beszerezni valamennyi, a jogszabályok, vagy hatóságok által előírt engedélyt.
  3. A teljesítés előkészítésével, megszervezésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget Vállalkozó előlegezi, de az e körben igazoltan felmerült költségeit a végszámlában Megrendelővel szemben érvényesíteni jogosult.
  4. A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre, reklámok kihelyezésére csak Megrendelő előzetes írásbeli beleegyezése esetén jogosult.
  5. A Vállalkozó köteles a részére átadott műszaki terveket ellenőrizni
  6. Üzemi termelés esetén az elkészült munkadarabokat Vállalkozó öt napig térítés mentesen tárolja saját telephelyén, a hatodik munkanaptól 1000.- Ft/nap/m2 + ÁFA tárolási díjat számít fel.
  7. A Megrendelő által szolgáltatott adatok és a tények közötti eltérésekért, az ebből származó bármilyen a vállalkozási árat érintő változásokért vállalkozó nem felel.

Szerződésszegés

 1. Általános szabályok
  1. Szerződésszegésnek minősül bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása.
  2. A sérelmet szenvedett fél a saját esedékes szolgáltatása/ellenszolgáltatása arányos részének visszatartására jogosult a másik fél teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig.
  3. Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
  4. A Vállalkozó nem felel a közvetett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonért, vagy termelés kiesésért.
 2. Késedelem
  1. Vállalkozó részéről késedelmes teljesítésnek minősül, ha neki felróható okból a teljesítési határidőtől (határidőktől) eltér. Ebben az esetben a Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult, melynek mértéke 5.000,- Ft/ nap. A kötbér a Vállalkozó bármely járandóságából levonható. A kötbér nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.
  2. Megrendelő késedelembe esik, ha a felajánlott teljesítést jogos indok nélkül nem fogadja el, illetve ha a Szerződés szerinti esetleges részteljesítések ellenszolgáltatását határidőben nem fizeti meg Vállalkozó részére. A Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.
  3. A Megrendelő átvételi késedelme esetén a kárveszély a Megrendelőre száll át.
  4. Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetési késedelemre a 2013. évi V. tv. 6:155.§ az irányadó.
 3. Lehetetlenülés
  1. Ha a teljesítés lehetetlenné vált a szerződés megszűnik.
  2. Ha a teljesítés a Megrendelő érdekkörében felmerült okból válik lehetetlenné, a Vállalkozó mentesül a kötelezettség alól és követelheti teljes kárának megtérítését, ide értve az elmaradt hasznot is.
  3. Ha a lehetetlenülés a Vállalkozónak közvetlenül felróható okból következett be, a Megrendelő az ebből eredő közvetlen kárának megtérítését igényelheti.
  4. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás visszajár.
  5. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól.
 4. Teljesítés megtagadása

  Ha valamelyik fél a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a másik fél választása szerint a késedelem vagy a szolgáltatás lehetetlenné válásának jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

 5. Hibás teljesítés
  1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Vállalkozó, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
  2. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles azt a Vállalkozóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel.
  3. A Vállalkozó – a jogszavatosságra is kiterjedő - teljes körű szavatosságot vállal a szerződésszerű teljesítésre.
  4. Vállalkozó 12 hónap jótállási kötelezettséget vállal a hibátlan teljesítésre.
  5. Kellékszavatosság:
   1. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, illetve kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
   2. A Vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve köteles elvégezni.
   3. A Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének, nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
   4. Amennyiben a Megrendelő egy másik kellékszavatossági jogra tér át, köteles a Vállalkozó ezzel okozott költséget részére megtéríteni, kivéve, ha arra Vállalkozó adott okot, vagy az egyébként indokolt volt.
   5. A Megrendelő kellékszavatossági igénye a sikeres átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv napjától számított egy év alatt évül el.
   6. Amennyiben a Szerződés tárgya ingatlan szolgáltatása, úgy az elévülési idő öt év.
   7. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
   8. A kijavítással vagy kicseréléssel érintett rész tekintetében az elévülési idő újra kezdődik.
   9. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.
   10. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

Titoktartás, adatkezelés

 1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrzik, azt nyilvánosságra –eltérő eseti megállapodás hiányában – nem hozzák, nem használják fel, nem teszik hozzáférhetővé, kivéve, ha ez hatósági vagy bírósági eljárásban elengedhetetlenül szükséges. Felmentés e tekintetében a Vállalkozó/Megrendelő mindenkori képviselője jogosult megadni.
 2. Felek kijelentik, hogy a Szerződéssel, illetve a Felek ügyeivel kapcsolatban tudomásukra jutott vagy birtokukba került információt, iratot szigorúan bizalmasan kezelik.
 3. Kizárja a titoktartási kötelezettség megállapítását az a tény, ha
  • az információ bizonyíthatóan nem az átvevőnek felróható okból került nyilvánosságra
  • az információ már az átadás időpontjában közismert vagy bárki számára megismerhető volt
 4. Felek vállalják, hogy a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéssel összefüggésben semmilyen sajtónyilatkozatot nem tesznek.
 5. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés megkötése, illetve teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat csak a szükséges ideig – de legfeljebb a jótállási idő végéig – kezelik.
 6. A Felek vállalják, hogy kérés esetén a másik Felet érintően kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról tájékoztatást adnak.
 7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének (fizetési kötelezettségeinek) határidőben nem tesz eleget, úgy Vállalkozó jogosult a követelése érvényesítése céljából, az ahhoz szükséges személyes adatait harmadik személy részére átadni. Ehhez Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

Egyéb rendelkezések

 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat megkísérlik elsődlegesen békésen, közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben ekként a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül a Felek nem tudnak egyezségre jutni, úgy értékhatártól függően kikötik a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét.